راکت تنیس بابولات سری Pure Aero VS 2020

راکت تنیس ویلسون سری Clash 100 Roland Garros

راکت تنیس ویلسون سری Clash 100 Tour

راکت تنیس تکنیفایبر سری TFight 280 RSL

راکت تنیس تکنیفایبر سری T-Rebound 270 Tempo3

راکت تنیس تکنیفایبر سری T-Rebound 285 Tempo3

راکت تنیس تکنیفایبر سری TFight 300 RS

راکت تنیس بابولات سری Pure Strike Team 2019

راکت تنیس هد سری Graphene 360 Extreme Lite

راکت تنیس هد سری Graphene 360 Extreme MP

راکت تنیس ویلسون سری Pro Staff 97 V13

راکت تنیس بابولات سری Pure Strike 18×20