راکت تنیس ویلسون سری Roland Garros Blade 98 16×19

راکت تنیس ویلسون سری Blade 98UL (16×19)

راکت تنیس بابولات سری Pure Drive

راکت تنیس بابولات سری Pure Strike 16×19

راکت تنیس ویلسون سری Blade 104

راکت تنیس بابولات سری Pure Aero Lite 2019

راکت تنیس بابولات سری Pure Aero Team 2019

راکت تنیس ویلسون سری Burn 100 Countervail Orange LE

راکت تنیس ویلسون سری Pro Staff 97 ULS

راکت تنیس ویلسون سری Ultra 100UL

راکت تنیس هد سری Graphene 360 Radical Lite

راکت تنیس ویلسون سری Pro Staff RF97 Autograph