راکت تنیس هد سری Graphene 360 Radical Pro

راکت تنیس ویلسون سری Pro Staff RF97 Autograph Black/White

راکت تنیس بابولات سری Pure Aero VS 2020

راکت تنیس ویلسون سری Clash 100 Roland Garros

راکت تنیس تکنیفایبر سری T-Rebound 285 Tempo3

راکت تنیس هد سری Graphene 360+ Speed MP Lite

راکت تنیس بابولات سری Pure Strike Team 2019

راکت تنیس هد سری Graphene 360 Extreme Lite

راکت تنیس هد سری Graphene 360 Extreme MP

راکت تنیس بابولات سری Pure Strike 18×20

راکت تنیس هد سری Radical MP 2021

راکت تنیس ویلسون WS Burn 100S