راکت تنیس ویلسون سری Six.One 95L

راکت تنیس ویلسون سری Burn 100LS

راکت تنیس ویلسون سری Blade 98S 18×16 V7

راکت تنیس بابولات سری Pure Drive Lite

راکت تنیس بابولات سری Pure Drive Team

راکت تنیس هد سری Graphene 360+ Speed Lite

راکت تنیس هد سری Graphene 360 Radical Pro

راکت تنیس ویلسون سری Pro Staff RF97 Autograph Black/White

راکت تنیس بابولات سری Pure Aero VS 2020

راکت تنیس ویلسون سری Clash 100 Roland Garros

راکت تنیس ویلسون سری Clash 100 Tour

راکت تنیس تکنیفایبر سری TFight 280 RSL